Drimala C. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - May 2022.

Drimala C. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - February 2022.

Drimala C. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - October 2021.

Drimala C. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - January 2021.

Drimala C. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - August 2020.

Papathanasopoulos G. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - April 2020.