Papathanasopoulos G. (EASN-TIS). European Aeronautics Science Network periodical e-Newsletter - April 2020.